Szövegtár


1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Évek
1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

Nyelvek
magyar   román   német   francia   angol  

Aranykapu. Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére


Összeállító: Jakab Albert Zsolt.
Kiadás helye: Kolozsvár.
Kiadás éve: 2015
Nyelv: magyar.
Műfaj: tanulmánykötet.
Tárgymutató: 1848–1849-es forradalom és szabadságharc; állattartás; antropológia; ballada; bányászat; betlehemes; bibliográfia; borkészítés; boszorkányság; brúk; búcsú; bukovinai székelyek; cigányság; család; csángók; cselédség; dualizmus; életmód; életrajz; élettörténet; előszó; emberélet fordulói; emlékállítás; emlékezet; emlékünnepség; ének; építészet; Erdélyi János; erdélyi szászok; erkölcs; értékrend; etnicitás; etnomikológia; etnoszemiotika; fafaragás; Faragó József; farsang; folklór; források; gazdálkodás; gróf Mikes János; gyermekmunka; hagyomány; halottbúcsúztató; halottkultusz; házasság; hiedelem; hozománylevél; identitás; Incze László Céhtörténeti Múzeum; interetnikus kapcsolatok; interjú; internet; írásbeliség; káposzta; kapu; karácsony; kávé; kenyér; kérdőív; kikujuk; kőfaragás; kommunikáció; köszöntés; kulturális örökség; kutatástörténet; kutatói pályakép; lakáskultúra; Losteiner Leonárd; mágia; Magyar Néprajzi Atlasz; Magyar Tudós Társaság; migráció; Mikes család; Mikes János; millennium; mitológia; munkáskultúra; muzeológia; napló; nemzetépítés; népi játékok; népi vallásosság; népművészet; néprajzi gyűjtemény; Néprajzi Múzeum; néprajzkutatás; néptánc; népzene; nyelv; nyelvészet; önéletrajz; örökség; Petrás Ince János; polgárság; Pozsony Ferenc; rendszerváltás; rokonság; rózsafüzér; sajtó; síremlék; skótok; ; sport; szentsírőrzés; szimbólum; szocializmus; szociometria; szokás; szőlőművelés; táltosság; táplálkozás; tárgyhasználat; társadalom; történelem; tudománytörténet; ünnep; városkutatás; világháború; zarándoklat; zsidóság.
ISBN: 978-973-8439-80-1; 978-963-7376-62-7.


Kötet:

Tartalom:
Szerzők: Jakab Albert Zsolt; Kinda István. Cím: Bekérező. 5.
Szerző: Paládi-Kovács Attila. Cím: A 60 éves Pozsony Ferenc köszöntése. 13–16.
Összeállító: Jakab Albert Zsolt. Cím: Pozsony Ferenc bibliográfiája. 17–33.
Szerző: Paládi-Kovács Attila. Cím: Erdélyi János és a Magyar Tudós Társaság/Tudományos Akadémia. 37–44.
Szerző: Kemecsi Lajos. Cím: Az új Néprajzi Múzeum – szándékok, tervek, vágyak. 45–56.
Szerzők: Cseri Miklós; Sári Zsolt. Cím: Az idősíkok tágulása a szabadtéri múzeumokban. 57–66.
Szerző: Balázs Géza. Cím: Nyelvészeti muzeológia, nyelvmúzeum. Elmélet és gyakorlat. 67–77.
Szerző: Voigt Vilmos. Cím: Etnoszemiotika – különös tekintettel Délkelet ­Európára / a Balkánra. 79–88.
Szerző: Horváth István. Cím: Múltbéli pillanatkép Erdély nyelvi rendjéről. Az erdélyi többnyelvűség jellegzetességei 1880-ban. 89–104.
Szerző: Borsos Balázs. Cím: Moldva népi kultúrájának területi tagolódása a Magyar Néprajzi Atlasz térképeinek számítógépes feldolgozása fényében. 105–114.
Szerző: Hála József. Cím: Plágium, hibák, tévedések. Kritikai és önkritikai megjegyzések kalotaszegi házasságiszokás-leírásokhoz. 115–124.
Szerző: Bura László. Cím: Csángóföldi élményeim 1953-ban. 125–132.
Szerző: Vargyas Gábor. Cím: És a megafon megszólal... Nem menekülhetsz! Személyes jegyzetek terepmunkámról (2007). 133–161.
Szerző: Lajos Veronika. Cím: Mozgásban a világ. A több színterű etnográfia (multi-sited ethnography) kérdése. 163–172.
Szerző: Vajda András. Cím: A népi kultúra használatának módjai és kontextusai a világhálón. 173–188.
Szerző: Bereczki Ibolya. Cím: Akiket a közös ügy összeköt... Kolozsvári beszélgetés Pozsony Ferenccel. 189–196.
Szerző: Szőcsné Gazda Enikő. Cím: Székelyföldi népművészeti magángyűjtemények a 19. század végén és a 20. század elején. 199–208.
Szerző: Kinda István. Cím: Faragott sírkövek kutatása Székelyföldön. Havadtő „felfedezett” síremlékei. 209–225.
Szerző: Balassa M. Iván. Cím: Kőfaragás, fafaragás. A korai háromszéki kapuk díszítése. 227–240.
Szerző: Furu Árpád. Cím: Hagyományos kapuk a Nyárádmentén. 241–260.
Szerzők: Balogh Balázs; Fülemile Ágnes. Cím: Egy kapufaragó székely Pennsylvaniában. 261–273.
Szerző: Dimény Attila. Cím: A dualizmus kori polgári magánépületek és bérházak Kézdivásárhelyen. 275–286.
Szerző: Dimény Erika. Cím: Békebeli otthonok. Kiállítás és múzeumpedagógia az Incze László Céhtörténeti Múzeumban. 287–306.
Szerző: Egyed Ákos. Cím: Orbaiszék társadalma az 1750. évi összeírás tükrében. 309–316.
Szerző: Bárth János. Cím: Egy háromszéki székely falusi plébános életmódja és tárgyi világa a 18. század közepén. 317–322.
Szerző: Gráfik Imre. Cím: Adatok zabolai gróf Mikes János szombathelyi püspök portréjához. 323–338.
Szerző: Tánczos Vilmos. Cím: „Pozsony Franciscus et Catharina uxor...” Petrás Ince János 19. századi családösszeírásai moldvai csángó falvakban. 339–345.
Szerző: Halász Péter. Cím: A paraszti értékrend néhány elemének változása a moldvai magyaroknál. 347–359.
Szerző: Ilyés Sándor. Cím: Kibeszélés és nyilvános bírálat az Üzemünk Élete című kolozsvári lapban (1951–1953). 361–375.
Szerző: Örsi Julianna. Cím: Vérségi és házassági kötelékek a 19. századi Erdélyben (kalotaszegi, erdővidéki és bukovinai adatokkal). 377–387.
Szerző: Székely Ferenc. Cím: Férjesülési hozománylevél. 389–394.
Szerző: Papp Árpád. Cím: Adalékok a bukovinai székelyek bácskai népéletének kutatásához 1941–1944 között. 395–406.
Szerző: Lázár Katalin. Cím: Népszokások az erdélyi népi játékokban. 407–418.
Szerző: Lukács László. Cím: A karácsonyfa Erdélyben, Moldvában és Bukovinában. 419–438.
Szerző: Barabás László. Cím: A marosszéki farsangi szokások és játékok régióbeli arányainak történeti és egyházi kontextusa. 439–453.
Szerző: Karácsony-Molnár Erika. Cím: Farsangbúcsúztatás egy székelyföldi településen, Csobotfalván. 455–479.
Szerző: Gazda Klára. Cím: Történeti ­néprajzi adatok az uzoni Mikesek gazdálkodásához. 483–508.
Szerző: Deáky Zita. Cím: A gyermekmunka első kérdőíves vizsgálata Magyarországon. 509–520.
Szerző: Simon András. Cím: Szőlőtelepek a Küküllő mentén az 1870-es évek elején. 521–531.
Szerző: Mód László. Cím: „...nincs párja Ménesnek, Gyoroknak...” A borfogyasztás rítusai a Pósa asztaltársaság példáján. 533–541.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: A tordai sóvágók. Szociometriai elemzés. 543–562.
Szerző: Miklós Zoltán. Cím: A rendszerváltás (korondi) győztesei. 563–574.
Szerző: Fazakas Emese. Cím: A káposzta „dicsérete” nyelvemlékeink alapján. 575–583.
Szerző: Jávor Kata. Cím: A sertéshús feldolgozásának és fogyasztásának változása a dél ­alföldi Zsombón. 585–591.
Szerző: Zsigmond Győző. Cím: Magyar népi gombászat Moldvában. 593–605.
Szerző: Sárkány Mihály. Cím: Hogyan termelnek és nem termelnek kávét kikuju kisbirtokosok? 605–617.
Szerző: Verebélyi Kincső. Cím: „Kiváltképp bölcs és szép szavú...” 621–632.
Szerző: Mohay Tamás. Cím: Csodatörténetek Csíksomlyón. Magyar nyelvű elbeszélések Losteiner Leonárd kéziratos Cronologiajában. 633–643.
Szerző: Barna Gábor. Cím: „Az Élő Rózsafüzér.” Egy nemzetközi hálózat helyi megvalósulási formái. 645–651.
Szerző: Czégényi Dóra. Cím: Sajátos kor – szokványos körkép. A szomszédság színterei egy 18. századi szilágysági boszorkányper tükrében. 653–663.
Szerző: Kocsis Gyula. Cím: Búcsú a halottól. Siratás, tor, sírjelek Pest-Pilis megyében a 19. század közepén. 665–676.
Szerző: Iancu Laura. Cím: „Isten engedje meg!” Az átok. 677–691.
Szerző: Komáromi Tünde. Cím: Krízishelyzet, megoldási kísérletek és bűntudat: egy katolikus kántornő esete. 693–701.
Szerző: Silling István. Cím: Szentsírállítási hagyományok Nyugat-Bácskában. 703–709.
Szerző: Povedák István. Cím: A szerzetes és a fehér táltos. A pálos újmitológiától a magyar újmitológiáig. 711–724.
Szerző: Albert Ernő. Cím: Faragó József, a betlehemezés és a gyermekfolklór kutatója. 727–736.
Szerző: Olosz Katalin. Cím: Váradi József balladájának ismeretlen háromszéki változata a 19. századból. 737–752.
Szerző: Ráduly János. Cím: A Szilágyi és Hagymási népballada prózaváltozatai. 753–761.
Szerző: Magyar Zoltán. Cím: A tengerszem. Folklór adatok egy zabolai tó hagyományköréhez. 763–768.
Szerző: Dimény-­Haszmann Orsolya. Cím: Jeles napok egy csernátoni gazdanapló tükrében 1918–1946 között. 769–785.
Szerző: Pávai István. Cím: 19. századi zenés-­táncos adatok Havasalföldről és a Székelyföldről. 787–793.
Szerző: Gergely Zoltán. Cím: Kölcsönhatások a mezőségi magyar és román karácsonyi énekrepertoárban. 795–806.
Szerző: Kürti László. Cím: Kulcsadatközlő ­probléma az antropológiában: kalotaszegi legények és élmények. 807–827.
Szerző: Könczei Csilla. Cím: A ’60-as–’80-as évek magyar néptánckutatásának képe a cigány kultúráról. Beszédmódok és osztályozási rendszerek. 829–839.
Szerző: Könczei Csongor. Cím: Egy mérai cigánymuzsikus, Berki Ferenc „Árus” portréja. 841–846.
Szerző: Pál Judit. Cím: A Királyföld rendezésének kérdése a kiegyezés előtti években. 849–854.
Szerző: Selmeczi Kovács Attila. Cím: A nemzeti ellenállás jelképei a 19. századi magyar népművészetben. 855–864.
Szerző: Jakab Albert Zsolt. Cím: Az ezredik év. A millennium ünneplése és reprezentációi Kolozsváron. 865–890.
Szerző: Glässer Norbert. Cím: Konfliktusok és lojalitások határán egy új impériumban. Az erdélyi ortodox izraelita hitközségek a budapesti ortodox sajtóban 1925–1944. 891–900.
Szerző: Szőcs Levente. Cím: Világháborúk emlékezete gyergyói népi önéletrajzokban. 901–920.
Szerző: Kotics József. Cím: Eltérő etnikumok együttélési modelljei. Kárpát-medencei lokális közösségek példái alapján. 921–933.
Szerző: Vass Erika. Cím: A két Küküllő közének etnikai sokszínűsége az 1930-­as években egy gógánváraljai cseléd életén keresztül. 935–946.
Szerző: Csíki Tamás. Cím: A társadalmi mobilitás emlékezete a falusi társadalmakban. 947–957.
Szerző: Szabó Á. Töhötöm. Cím: A traumától a kulturális örökségig: (emlékezet)politikák és a szászság lokális konstrukciói. 959–969.
Szerző: Peti Lehel. Cím: Etnicitás, nyelvhasználat és migráció egy moldvai csángó településen. 971–992.
Szerző: Colta, Elena Rodica. Cím: Identitás-olvasatok egy multikulturális térben. Esettanulmány: Székesút község (Arad megye). 993–1004.
Szerző: Balázs Lajos. Cím: Nemzet kenyere, magyarok kenyere. Lehet-e a kenyér a nemzeti összetartozás rituális szimbóluma? 1005–1014.
Szerző: Ilyés Zoltán. Cím: A moldvai csángók jelenléte Gyimes nemzeti zarándoklataiban. 1015–1031.
Szerző: Tötszegi Tekla. Cím: Lokális identitás és személyes státus jelzése a bikszádi Nagyboldogasszony-napi ünnepen. 1033–1040.
Szerző: Fournier, Laurent Sébastien. Cím: A skót kisebbség atlétikai versenyei az Egyesült Államokban. 1041–1050.